OKEPİN KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.
SİTEMİZE ÜYE OLARAK; KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLUYORSUNUZ.
1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu OKEPİN Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ’Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır.), KÜLTÜR MAHALLESİ GÜRSEL SOKAK NO 101/1 OKEPİN OLARAK ANILACAKTIR ) ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.Kullanıcı; Site’ye üye olarak Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Tanımlar ve Sözleşme Terimleri
Kullanıcı :Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi.
Site :OKEPİN ve  isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi OKEPİN® tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler.
E-Pin :Epin(Electronic Personel Identification Number) bir ödeme yöntemidir. Birçok oyunda ödeme yöntemi olarak kullanılmaktadır. 
Gold Bar:Knight Online oyun içi para birimidir. 
Item :Knight Online oyun içi kıyafet ve gereçleridir. 
Skin :Steam oyun içi kapmalarıdır. 
Key :Steam oyun içi anahtarlarıdır. 
Character :Knight Online karakterleridir. 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak OKEPİN tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak OKEPİN tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve OKEPİN tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Site’ye üye olabilmek için işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca OKEPİN tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, EOKEPİN tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, OKEPİN’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri, gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple OKEPİN’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı’ların Bynogame® tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarlardan OKEPİN’in doğrudan ya da dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. OKEPİN, Kullanıcı’lar tarafından OKEPİN’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Kullanıcı’lar,OKEPİN’in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f) Bynogame®’in sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, OKEPİN ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, vidyo kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla OKEPİN ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. OKEPİN, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında OKEPİN, her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.
5.2. OKEPİN’in Hak ve Yükümlülükleri
a) OKEPİN, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. OKEPİN, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
b) Site’deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan OKEPİN sorumlu değildir.
c) OKEPİN üzerindeki tüm ürün fiyatları, anlık olarak fiyat değişikliğine uğrayabilir. Kullanıcı bu durumda; ilk gördüğü fiyattan değil, ödeme yaptığı ve satın alma aşamasına geçtiği anki fiyatlardan işlem yapacaktır. İşbu sözleşme ile kullanıcı, ani fiyat değişiklikleri olabileceğini kabul etmiş sayılır.
d) OKEPİN Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ’link’ verebilir. Bu ’link’ler, Kullanıcı’lara sadece referans kolaylığı nedeniyle OKEPİN tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ’link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OKEPİN’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
e) OKEPİN olarak www.okepin.com Site’sinde virüs, trojan. Ad aware (reklam barındırma prog.) barındırmıyoruz. 
f) OKEPİN, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
g) OKEPİN, Site’de sağlanan Hizmet’ler kapsamında Kullanıcı’lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
h) Kullanıcı’lar ve OKEPİN hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

6. Ödemeler, Ödeme Talepleri ve İadeler1) OKEPİN Üzerinden Yapılan Ödemeler 
a) Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, ATM (Otomatik Transfer Makinesi) fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlardaOKEPİN yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

b) Ödemelerde yazacağınız açıklamalar sayesinde ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir. Ancak açıklamaların eksik/yanlış girilmesi ya da hatalı adrese gönderilmesi sonucunda oluşacak zararlarda OKEPİN sorumlu değildir.
c) 3 Takvim günü içerisinde ödemelerin hesaba girilmesi ve bize bildirimde bulunulması gerekmektedir. 3 Takvim gününden sonra teyit edilmeyen, bize bildirimi yapılmayan ödemelerden OKEPİN sorumlu tutulamaz.
d) Sitemize yapmış olduğunuz yüksek tutarlı ödemeleriniz veya nakit talep işlemlerinizde OKEPİN sizden (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ve dekont ) bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilir. 
e) Iyzico sanal pos sistemleridir. Bu ödeme kanalları ile yapacağınız ödemelerinizde, ödeme kanalları sizden ek bilgi ve evrak talep edebilir. Ödeme kanalı ile yaptığınız görüşmeler, gönderdiğiniz evraklardan OKEPİN sorumlu tutulmayacaktır. Ödeme hizmetleri sağlayıcılarının ve bankaların kesintileri size aittir. Ödeme yaparken bu kesintilere göre ödeme yapar ve onaylarsınız. 
2) Ödeme Talepleria) OKEPİN üzerinden sadece SATIŞ(skin, key, gb satışları) kazançlarınızı çekebilirsiniz. Yüklediğiniz bakiyeler, bonuslar, hediye kartları kazanç olarak sayılmayacaktır. Yüklediğiniz bakiyeleri, sadece site içerisindeki alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. 

b) Kullanıcı satış kazançlarını çekmek istediğinde, verdiği hesap numarasının doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Gönderici (OKEPİN) hesap numarası ve isim uyuşmazlıklarını teyit etmeksizin gönderim yapacaktır. Bu tür hatalardan OKEPİN sorumlu değildir.
c) Kullanıcılar yalnızca kendi şahsi banka hesaplarına ödeme isteyebilirler. Başkasına ait bir hesap numarasına para talep edemezler.
d) İninal kartlara ödeme taleplerinde İninal’in günlük ve aylık kart limiti sadece kart sahibinin sorumluluğundadır. Limitinizi kontrol etmeden çektiğiniz paralardan OKEPİN sorumlu olmayacaktır. 
e) Sitemize yapmış olduğunuz yüksek tutarlı ödemeleriniz veya nakit talep işlemlerinizde OKEPİNsizden (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) bilgilerinizi paylaşmanızı isteyebilir. 
3) Ödeme İadeleria) OKEPİN sadece SATIŞ kazançlarınızı çekebilirsiniz. Satın aldığınız bir ürün satıcı tarafından teslim edilmediği takdirde, iade talebinde bulunabilirsiniz. İadeler, sadece ödeme yaptığınız ödeme kanalı ve aynı ödeme yöntemi üzerinden size gelir. 

b) Ödeme kanallarının ve bankaların iade süreleri OKEPİN sorumluluğunda değildir. Havale ödemelerinin iadesi 3 iş günü; kredi kartı ödemelerinin iade süreci 3-12 iş günü; banka kartı ödemelerinin iadeleri 15 iş günü; Papara ödemelerinin iade süreci 3 iş günüdür. 
c) Yüklenen bakiyeler sadece alışveriş içindir; çekilemez.d) Faturalı ya da Faturasız hatlar üzerinden yapılan mobil ödemeler iade edilemez. Mobil ödeme ile yapılan yüklemeler sadece alışverişlerde kullanılabilir. 
7. Ürünler, Hizmetler ve Ürün İadeleri7.1 Knight Online 
a) Gold Bar siparişlerinizde, oyun içerisinden kimse ile konuşulmaması gerektiği, OKEPİN sitesinde belirtilmektedir. Oyun içerisindeki dolandırıcıların, benzer karakter isimleri(nick) kullanarak, sizi kandırmasından ve zarara uğratmasından OKEPİN değil, sadece kullanıcı sorumludur. 

b) Oyun içerisindeki dolandırıcılar, nick’lerimize benzer nickler ile teslimatı bitmiş GB’leri geri isteyebilmektedir. Promosyon, indirim, görüntü almak gibi nedenlerle gelen dolandırıcı mesajlarına kanıp GB’yi geri verdiğinizde, Bynogame® zararınızı karşılamayacaktır. 
c) Knight Online item ve karakter(char) satışlarında teslimat süresi 1 saattir. Süre sonunda iptal kararı ya da 24 saate kadar bekleme kararı alıcıya aittir. 
8. Gizlilik Politikası8.1. Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz?

a) Mali kontroller ve kimlik kontrolleri, sahtekârlığı önleme amaçlı kontroller, kara para aklaması ve kredi kontrolleri için.
b) Sorulara yanıt vermek ve geri bildirimler ile şikayetleri yanıtlamak da dahil olmak üzere müşteri hizmetleri için.
c) Hizmetlerimizin güvenliğini arttırmak için.
d) Hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek için.
8.2. Dolandırıcılığa Karşı Koruma
a) Sitedeki işlemlerinizde herhangi bir şüpheli işlem bulunması durumunda, dolandırıcılık amaçlı herhangi bir alıcının, OKEPİN’nin mağdur edilmesi durumunda, ödemelerin mutabakatını yapmak, kara para aklanmasını önlemeye yönelik denetimleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili mercilere gönderebiliriz.
b)OKEPİN , Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. OKEPİN, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesi gibi durumlar dışında, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
8.3. Kara Para Aklamaya Karşı Koruma
a) Ne yapmam isteniyor?Kimliğinizi ve diğer kişisel bilgilerinizi doğrulamanız istenebilir. Bynogame®, kimliğinizi kanıtlamanız ve banka hesap numaranız ile ilişkilendirmeniz için özel bir doğrulama yöntemine sizi tabi tutabilir. Ödeme sistemimizin güvenilirliğini korumak için, OKEPİN hesabınız, kullanıcı statünüze göre, periyodik işlem limitlerine tabi tutulabilir.
b) Ne zaman?İster yeni kullanıcı olarak başvuruyor olun, ister bir süredir kullanıcı olun; kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. 
c) Niçin?Suçlar ve terörizmin nakit paraya ihtiyacı var. Suç işleyenler, dolandırıcılık, kumar, hırsızlık gibi işlerden elde ettikleri ’kirli’ nakit paraları, sahte kimlikler kullanarak veya sizler gibi suçsuz insanların isimlerini alarak temiz paraya dönüştürüyor. İnsanların söyledikleri gibi kim olduklarını kanıtlamaları, suçlar ve terörizmle mücadele için gereklidir. Bu hiçbir şekilde şüphenin size düştüğü anlamına gelmez. Kimliğinizle ilgili bilgiler gizli tutulur ve kimliğinizin hileli kullanılmasının önlenmesine yardımcı olur.
d) Kimleri ilgilendirir ?Bulunduğunuz ülkenin yasaları ve finansal hizmetlerle ilgilenen bütün kuruluşlar. Bunların hepsi, mali suçların önlenmesinde uluslararası çabaların bir parçası olarak, finansal suçların yayılmasını durdurma kararlılığında birleşiyor ve hepimizi suç ve terörizme karşı korumuş oluyor.
9. Diğer Hükümler
9.1. Fikri Mülkiyet Haklarıa) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (OKEPİN’in telif haklarına tabi çalışmalar) OKEPİN’e ait olarak ve/veya OKEPİN tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, OKEPİN bilgilerini ve OKEPİN’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının OKEPİN’in Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil; ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OKEPİN’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil; ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) OKEPİN’in, OKEPİN bilgileri,OKEPİN telif haklarına tabi çalışmalar, OKEPİN ticari markaları,OKEPİNticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How’a yönelik tüm hakları saklıdır.
9.2. Sözleşme DeğişiklikleriOKEPİN, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
9.3. Mücbir SebeplerHukuken ’mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, OKEPİN, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OKEPİN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OKEPİN’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
9.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetkiİşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9.5. Sözleşmenin Feshiİşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
OKEPİN, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, OKEPİN’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,
c) Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
10. Sözleşme Ekleri
EK-1 Gizlilik Sözleşmesi
OKEPİN olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.
a) OKEPİN’e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler; onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, OKEPİN sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere, Bynogame® dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı’nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde OKEPİN’e bildirebilirsiniz. OKEPİN’e vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.
d) Sizler için yapılandırdığımız cep telefonu ile aktivasyon, IP sabitleme ve giriş IP’si tutma gibi işlemler OKEPİN müşterilerinin güvenle alışveriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Bu bilgilere Gizlilik Politikası ve şifreleme yöntemi gereği OKEPİN çalışanları dahi erişemez.  OKEPİN bu bilginizi üçüncü parti siteler ile ve kişiler ile paylaşmayacaktır. Buraya gerçek bir bilgi girmek yerine aldatıcı bir yanıt yazamayan kullanıcıların yaşayacağı sorunlardan OKEPİNsorumlu tutulamaz.
e) OKEPİN gerektiğinde bu sözleşmedeki maddeleri, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

EK-3 KVKK